Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur ovládající lidstvo a držící ho v područí temného programu?

Mé články a odkazy » Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur ovládající lidstvo a držící ho v područí temného programu?

18.8.2023, Admin

ČLOVĚK – nejmocnější bytost v celém Universu, v naprosté dokonalosti stvořený, na Čele-věků se ocitající - se na čas sám sobě, svým původním pramenům a svému předurčení (stěžejní harmonizační článek celého vesmírného řetězce) na míle vzdálil. Někomu (?) podařilo se jej dostat přesně tam, kde chtěl jej mít, do destrukce, a tak do svého područí, aby ten onen naplnil své cíle a svůj záměr, který si v sobě vytvořil. Ten záměr nebyl čistý, neměl čisté úmysly, ale naopak toužil po tom, aby on sám nejmocnějším z nejmocnějších se stal, a tak se nad Boha a Božský princip vyvýšil a jeho – Boha a vše Božské, včetně jeho dětí - Čelověků, rozdrtil.

Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur ovládající lidstvo a držící ho v područí temného programu?

ČLOVĚK – nejmocnější bytost v celém Universu, v naprosté dokonalosti stvořený, na Čele-věků se ocitající - se na čas sám sobě, svým původním pramenům a svému předurčení (stěžejní harmonizační článek celého vesmírného řetězce) na míle vzdálil. Někomu (?) podařilo se jej dostat přesně tam, kde chtěl jej mít, do destrukce, a tak do svého područí, aby ten onen naplnil své cíle a svůj záměr, který si v sobě vytvořil. Ten záměr nebyl čistý, neměl čisté úmysly, ale naopak toužil po tom, aby on sám nejmocnějším z nejmocnějších se stal, a tak se nad Boha a Božský princip vyvýšil a jeho – Boha a vše Božské, včetně jeho dětí - Čelověků, rozdrtil.

A tak podařil se husarský kousek tomu a těm, kteří sebe, život, lidi, Boha a vše Božské nenáviděli, a tak se do rozvracení Božského způsobu života na Zemi dali.

Ti dotyční znalí vědy obraznosti a vesmírných konů byli, jejich rychlost myšlení na čas předčila rychlost myšlení ostatních a tak dokázali stvořit, ve svých myšlenkových obrazech prvotně, svět obrácený tomu, který pro nás Bohem byl z Lásky stvořený….a ten se postupně začal více a více promítat do hmoty.

Z lidského společenství, kdy na Zemi jedna krásné vědomá civilizace žila (téměř 1 000 000 let našich Prvopočátků), najednou zjevili se ti, kteří dokázali je – dobromyslné, čisté, láskyplné – lidi, Čelověky, obelstít a na svou stranu dokonce získat i některé z nich. A tak ty nejvyšší lidské ctnosti – LÁSKU, RADOST, MOUDROST, LASKAVOST, LIDSKOST, DOBROSRDEČNOST, HARMONII a další – ty největší neřesti – PÝCHA, ENERGIE SOBECTVÍ VE VŠECH MOŽNÝCH PODOBÁCH – na Zemi vystřídali. Doslova celá Země jimi protknutá byla a stále ještě je, po ENERGII LÁSKY a dalších CTNOSTECH už jen vzpomínky z minulosti zbyly….a přenádherná, jedinečná planeta Země byla nucena do ničivého hávu obléknout se a s utrpením a energií ničení na všech úrovních nedobrovolně potkat se, tak jako i mnozí z nás.

Čím více se z lidí - nelidů, nežitů, biorobotů stávalo, tím hutnější parazitické pole působnosti na Zemi vytvořeno bylo, až to doslova celou lidskou civilizaci omráčilo, duše mnohých uvěznilo a energie Čelo-věčné pro nekalé účely využíváno bylo….a tak se lidstvo vědomě, nevědomě, dobrovolně, nedobrovolně na destruktivním způsobu života na Zemi a následně i v celém Vesmíru podílelo a ve většině stále ještě podílí, jen dnes vše do daleko „vznešenějších“ hávů zahaleno je, neboť EGO a temnota s ním v Propojení velmi rafinované je a dokáže u zdegradovaných lidí vytvořit nespočet ILUZÍ, do kterých je zamotává a skrze ně temný program naplňován je, přičemž oni si myslí, že tomu přesně naopak je a oni tu ve jménu Boha, Pravdy a Lásky, konají a jsou.

Dokud však tyto parazitické struktury a jejich způsoby, nástrahy, pasti nebudou lidmi do hloubky rozpoznány a nezaujme-li se ten pravý, skutečně vědomý, a tak jedině ten v pravé síle se nacházející, postoj, pak stále volné pole působnosti tyto struktury mají.

Jen náš OBRAT a NÁVRAT k naší skutečné podstatě a ZROZENÍ novodobé vědomé síly v nás dokáže do hloubky, od základů změnit vše, neboť nemůže stejná úroveň vědomí, která systém stvořila, dostat nás z něj a z područí temného programu….my potřebujeme býti v tom pravém, čistém Čelo-věčném naladění, kde již nemají místo žádné naše slabosti, slabiny, pokřivenosti, egocentrismus, nízké emoce, destruktivní mysl, vnitřní zranění a vše to, co navlékli jsme na sebe v čase našeho zapomnění, to totiž zapotřebí je, aby rozpuštěno bylo a my naopak vzali si vše potřebné z doposud prožitého a pouze a jen naše čisté vnitřní naladění a vnímání dokáže nás přes hory MORDORU přenést a dát zaniknout světu, který nás v utrpení, destrukci a naší vlastní degradaci držel, byť nepočet iluzí vytvořit dokázal o tom, jak se nám šťastně, krásně v tomto život, Boha a Matičku Zemi dehonestujícím světě, žije….

Ani vytvoření VIDU-NEVIDU, dalšího umělého válečného konfliktu a z něho plynoucí „ekonomické“ krize, ani další a další transformační vlny a minulé bolestné, ničivé zkušenosti, nestačily lidem k procitnutí a ke skutečným změnám jejich životů…

Nadále pokračuje drancování Země, už jen neustálými výjezdy na tzv.DOVOLENÉ (dovolili vám na chvíli vyjít z područí - byť ne doopravdy, ale na oko ano, že?), stále větší podporou tzv.konzumního světa, kdy krásně se podařilo temnotě dostat mnohé na lep….a pokud přeci jen by se jim jejich oddaní a věrní otroci rozutekli, tak vytvořen jimi byl další důležitý pilíř – tzv. EZOTERIKA, kde všichni už ve SVĚTLE jsou a když ne, tak již brzy budou…..a to tisíci možnými způsoby, přitom z energetiky dotyčných častokráte něco jiného patrné je.…..a tak vše pokračuje dále, jen v jiném, pro vás teď honosnějším hávu……tak i na tzv. sociálních sítích, Instagramech a dalších, kdy se jeden předhání v tom, kde byl, co ráno jedl, co v poledne uviděl, jak už se celý proměnil a rozkvetl, milióny citátů, fotografií stále dokola sdílených..…..a tak se pozornost neustále točí tam, kde ji chtěli dotyční mít…….EGOCENTRISMUS a touha po pozornosti a setrvávání v ILUZÍCH tak nadále pokračuje a další sebou strhává a oblbuje, stejně tak mnohé za virtuálním světem skryto je..…..a stále na míle Pravdě a Lásce, ČISTOTĚ, RYZOSTI…..vzdálené je….a právě jedině ONY: PRAVDA, LÁSKA, ČISTOSTA, RYZOST, a také MOUDROST v každé naší jediné myšlence, pocitu, slovu, činu a náš obyčejný, láskyplný život ve své každodennosti, na který nemusíme stále dokola upozorňovat – nezbytné jsou k tomu, aby věci začaly se skutečně měnit a né se stále zacyklovat ve starém anebo staronovém, jen zahaleném do nového kabátu, který zrovna frčí a je IN…..

Neboť pokud toto stále neprohlédneme a budeme-li se stále točit v onom destruktivním kruhu temnotou vytvořeném, stále mají své volné pole působnosti a moc nad vašimi životy tak, jak opakovaně stále dokola ukazují, a to i v případě, že vám na chvíli řetěz, na kterém vás kolem krku drží, povolí, abyste nabyli dojmu jak již svobodnými a šťastnými jste….jj uměli to vše vytvořit dokonale, když stále tolik lidí neprohlédlo a pokračují ne ve svém vlastním životě, hodném Člověka, ale pokračují v jimi předhozených scénářích, které pro ně vždy směrodatné jsou…..

Proto je dobré vědět, že tento parazitický systém neskončí, dokud Vy nepochopíte, nepocítíte zcela jasně, každou svou buňkou to, kým Jste, kde Vaše původní prameny pramení a dokud jim neřeknete jasné A DOST! – a nezačnete-li skutečnými vědomými, láskyplnými kroky a kony svůj život ve své každodennosti měnit….

Z pod vlivu parazitických struktur dokáže se tedy dostat jen ten, kdo je pýchou a energií sobectví, stejně tak jako nízkou sebeláskou, sebeúctou, sebehodnotou nezatížen….ten, kdo do hloubky rozklíčovat dokázal, skrze prožitky a zkušenosti své, jak temnota za systémem schovaná přemýšlí, jaké má nástrahy, pasti, způsoby…..ten, kdo přes všechno dění nachází se v morální čistotě anebo do ní směřuje, skrze rozhodnutí své pevné – BÝT DOBRÝM, LÁSKYPLNÝM ČLOVĚKEM – hodným onoho jména ČLOVĚK….ten, kdo znalosti o fungování energií a vesmírných konů má a jen ve prospěch Boha a Božského principu je využívá….ten, kdo dokázal dostat se z veškerých svých pokřiveností, oslabení, bolestí, strachů a pochybností, do kterých jej jeho destruktivní mysl stále zamotávala….tedy ze všech těch tzv. „pák“, které temnota na něj měla, a tak na něj působit mohla…..ve svém područí, ze kterého nebylo na čas úniku, jej držela…..dokud dotyčný nepochopil, neprocitl…..a nevystoupil ze všech těch iluzí a her, včetně iluzí a her na SVĚTLO…..

….Skutečným SVĚTLEM (Božím Dítětem) můžeme v této době být – pokud obě polarity temnotu a světlo v sobě přijaté a do hloubky zpracované máme…..neboť Bůh stvořil Člověka tak, že vzal všechny vesmírné, tedy i temné i světlé, energie a vyrovnal je v Člověku do rovnováhy, do Harmonie……a stačí když jen jedna z nich vybočí, vychýlí se a dotyčný a s ním i vše ostatní se do Disharmonie, Nerovnováhy dostává……tedy být uvnitř sebe v HARMONII na všech úrovních nezbytné je….pak můžeme opět plně plnit své předurčení Čelo-věčné – být hlavním harmonizačním Článkem celého vesmírného řetězce….a tak tvořit Harmonii a Šťastné Bytí na Zemi…..a dále v celém Vesmíru pokračovat v souladu s naším předurčením….

A pamatujme: Celý parazitický svět, zvaný systém, vznikl v době, kdy 99,99999…lidstva žilo Božským způsobem života, proto je nyní zapotřebí si tohoto vědomi být a udělat vše pro to, abychom pomohli Šťastné Bytí a Harmonii na Zemi nejen navrátit, tedy vyvázat se z pod vlivu parazitických struktur……ale dále rozvinout Božský princip v nás natolik, abychom do budoucna něčemu takovému, jako je parazitický svět plný destrukcí, utrpení včetně egocentrismu, zabránit…..

Děkuji vám všem, kteří Jste již pochopili a konáte tak, jak v Božím souladu Jest a tak i vám všem, kteří Jste na této cestě – na cestě NÁVRATU K SOBĚ…….a ke skutečnému životu v PRAVDĚ A LÁSCE….v plné své ryzosti a čistotě…..

S Láskou a Vděčností

Arménia Vedrussa

 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Terapie, léčebné konzultace